Miljö och kvalitet

Sourcecom Svenska AB skall i sina kunduppdrag verka för attbelastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt.Uppdragen utförs utifrån kunduppdrag och baseras på tillämpligalagar och föreskrifter för vår verksamhet.

Sourcecom Svenska AB skall i sina kunduppdrag verka för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Uppdragen utförs utifrån kunduppdrag och baseras på tillämpliga lagar och föreskrifter för vår verksamhet.

I det dagliga arbetet använder vi metoder och kunskap för att minimera miljöbelastningen.

Sourcecom Svenska AB uppfyller lagkrav och ställer krav på miljömedvetenhet hos våra leverantörer, underkonsulter och samarbetspartners.

Vid val av material och utrustning beaktar vi miljöaspekter.

Vi källsorterar avfall.

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underkonsulter.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Vårt övergripande miljömål är att vara ett företag som förknippas med ett aktivt miljöarbete.

Kvalitetspolicy

Sourcecom Svenska AB skall:

  • Förknippas med kvalitet och service. Det skall vara ett av kundens starkaste motiv för att välja oss som leverantör.
  • Säkerställa att kvalitet är alla medarbetares angelägenhet.
  • Vi tillhandahåller produkter och tjänster som uppfyller ställda kundkrav och utlovad servicenivå.
  • Vår verksamhet sker efter tillämpliga lagar och föreskrifter.
  • Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.
  • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Övergripande kvalitetsmål

Vårt övergripande kvalitetsmål är ökad kundtillfredsställelse

Vår ambition är att genom att leverera mätbara effekter och resultat, vara den partner våra kunder värdesätter mest och rådfrågar om utveckling och effektivisering av sin kommunikation.

Måluppfyllnad valideras och verifieras genom regelbundna kvalitetsmätningar